Tarieven en vergoedingen

Pakket 1 

-Intake gesprek online of in de praktijk met uitgebreid advies : 106,50 euro

- Vervolgconsulten à 35,50 euro naar behoefte.

- geen verwijsbrief of medische indicatie nodig. 

- Online, op de praktijk of aan huis mogelijk. 

- huisbezoek : toeslag 26,50 euro.

Pakket 2:  VERGOEDING VIA ZORGVERZEKERAAR

MEEST GEKOZEN PAKKET !!

- Intake gesprek met uitgebreid advies : vergoeding uit de basisverzekering (let wel op uw verplicht eigen risico). 

- 3 vervolgconsulten *: vergoeding uit de basisverzekering (let wel op uw verplicht eigen risico). 

- extra vervolgconsulten naar behoefte: kosten afhankelijk van uw aanvullende verzekering. 

- geen verwijsbrief nodig (met uitzondering voor vergoeding binnen  ketenzorg ** en bij huisbezoek)

- Medische reden noodzakelijk, zoals BMI > 25, ondergewicht, hoge bloeddruk, enz. 

- Online, op de praktijk of aan huis mogelijk. 

* Bij overlap in kalenderjaar, worden meerdere vervolgconsulten vergoed. 

Pakket 3 

- Intake via vragenlijst (Nutriportal) en schriftelijk advies: 75 euro.

- Begeleiding via nutriportal 10 weken: 95 euro. 


Toelichting op tarieven

Binnen de basisverzekering heeft u recht op 3 uur dieetadvisering (let op uw eigen risico op de basisverzekering). Daarnaast bieden veel zorgverzekeraars dieetadvisering aan in de aanvullende verzekeringen als extra vergoeding. 

Indien u geen medische reden heeft voor dieetadvisering, wordt een voedingsadvies door veel zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering. 

** De dieetbehandeling bij diabetes mellitus, COPD, astma en hart- en vaatziekten wordt 100% vergoed door de ketenzorg. Uw praktijkondersteuner stuurt ons hiervoor een digitale verwijsbrief toe. Met het huisartsenteam en Huisartsen Zorggroep Breda is een contract afgesloten. Deze dieetadvisering valt niet onder uw eigen risico

De praktijk heeft met de zorgverzekeraars contracten afgesloten. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen tarief voor dieetadvisering. 

Voor behandelingskosten die buiten de vergoeding valt, gelden in 2021 de onderstaande tarieven:

Dieetadvies: 17,75 euro per kwartier.

Eerste afspraak: 90 min (gesprekstijd + opstellen advies)

Vervolgconsult: 30 min

Kort weegmoment: 15 min

Toeslag huisbezoek: 26,50 euro

Bia-meting: gratis bij een vervolgconsult (= 30 min)

Kennismakingsgesprek 10 min: gratis


algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dieetvoorlichting   de Grens  
  
  1. Algemeen
  
  Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen   een diëtist van Dieetvoorlichting de Grens en zijn/haar cliënt inzake   behandeling en/of het leveren van diensten. Onder cliënt wordt verstaan alle   cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke   vertegenwoordigers, die de dienst van de diëtist inroepen.
  
  2. Behandelingen
  
  De behandelingen van Dieetvoorichting de Grens zijn conform de   prestatiebeschrijvingen voor extramurale dieetadvisering van de Nederlandse   Zorgautoriteit (NZa). Voor 2009, zijn deze vermeld in:   ‘prestatiebeschrijvingen voor extramurale dieetadvisering', CI-1090/CV   6200-4.0-5/CA-347 en de bijbehorende prestatiebeschrijvingen 6200-1900-09-1   van 19 december 2008. Alle behandelingen vallen onder NZa categorie 1.   ‘Reguliere behandeling’ (prest. code 6000). Bij. ‘huisbezoek’ wordt een   ‘Toeslag voor uitbehandeling’ (NZa-categorie 2., prest. code 6001) berekend.   Bij eventuele toekomstige wijziging van deze beschrijvingen door de NZa,   worden de behandelingen hierop aangepast.
  
  3. Verhindering
  
  Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip te   verschijnen, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de   hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn   afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door   zorgverzekeraars. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel   ingesproken op het antwoordapparaat, of per e-mail te worden gedaan. 
  
  4. Tarieven
  
  Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per   kalenderjaar (ongeveer 4 tot 6 consulten). In sommige gevallen zijn extra   uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Het door de   zorgverzekeraar vastgestelde tarief wordt in rekening gebracht. Als er door   de zorgverzekeraar geen tarief is vastgesteld, wordt het standaardtarief in   rekening gebracht van € 17,75 per kwartier en bij huisbezoek een uittoeslag   van € 26,50.
  
   Berekening uren: de standaard consulttijd wordt aan u doorberekend.  Voor het opstellen van het advies/schema wordt de administratie tijd doorberekend. 
  
  5. Beëindiging
  
  Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de   cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar   verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist   stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie   ziet aankomen. 
  
  
  6. Declaraties en facturen
  
  In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist in principe de kosten   declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de   cliënt een factuur via 'infomedics'.  In dat geval is deze zelf betaling verschuldigd.
  
  7. Betaling en incasso.
  
   Bij het afnemen van producten op de praktijklocatie wordt de betaling voldaan via contante betaling of pin. 

Nota's voor behandelingen worden door de praktijk uitbesteed aan 'Infomedics'. Op de website www.infomedics.nl' vind u de informatie met betrekking tot betaling en incasso.
  
    
  8. Verschuldigdheid
  
  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid   van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de gegevens in de administratie van de   diëtist bindend.
  
  
9. Aansprakelijkheid
  
  Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat   resultaat kan worden gegarandeerd. Voeding & Dieet Plus sluit elke   aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in   verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte   adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde   van de diëtist. 
  
  
  10. Klachten
  
  In geval van eventuele klachten wordt er van uit gegaan dat deze eerst worden   besproken met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar   maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders   wilt. Het beste is om hiervoor een aparte afspraak voor te maken, zodat uw   behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken   naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet in onderling overleg   kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie   Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.
  
  
  11. Privacy
  
  De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige   omgang met persoonsgegevens. Voeding & Dieet Plus handelt conform deze   wet. 
  
  
  12. Wijziging van algemene voorwaarden en tarieven
  
  Dieetvoorlichting de Grens is gerechtigd de Algemene voorwaarden en tarieven   te wijzigen. 
  Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven aangepast aan de   door de zorgverzekeraars vastgestelde tarieven. Het standaardtarief en de   uittoeslag voor huisbezoek worden hierop afgestemd.
  
  
  De wijzigingen treden twee weken na bekendmaking in werking en zijn ook van   toepassing op reeds bestaande overeenkomsten. Indien de cliënt deze   wijzigingen niet wenst te accepteren, kan hij/zij de overeenkomst   schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden   van kracht worden. Deze schriftelijke opzegging moet dan wel voor de   ingangsdatum van de wijziging in bezit zijn van Dieetvoorlichting de Grens.